Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ 3Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

ΑΣΕΠ 3Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021 (ΦΕΚ.23/29.4.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) – Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αυτοματισμοί και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (κωδικός Θέσης: 10008)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοματισμών και Δικτύων Δεδομένων Μεγάλων Ερευνητικών Εγκαταστάσεων» (κωδικός Θέσης: 10009).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχει αναρτηθεί ο πίνακας προσληπτέου (κωδικού θέσης 10008) καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 8:00 έως και τη 2α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  •  Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου.
  •  Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
  • Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης καιυποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00.