ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσίευσε τις αιτήσεις για τις 35 θέσεις στους φορείς πρόνοιας ο ΑΣΕΠ και ο αριθμός υποψηφιοτήτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 4.195 μοναδικές αιτήσεις υποψηφίων όμως το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 34.234 αφού αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας. 

Αναλυτικά:

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, υποβλήθηκαν  συνολικά 4.195 αιτήσεις υποψηφίων.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης ή και θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω επικουρίας, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 34.234 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

18.301

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

5.776

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10.157