Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΑΣΕΠ: 23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2021
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (Κ.∆.Ε.Μ.)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
είκοσι τριών (23) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.∆.Ε.Μ.), που
εδρεύει στο ∆ήµο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση:

Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.∆.Ε.Μ.) –
∆ηµαρχείο Μαρκοπούλου, Κεντρική Πλατεία, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ν. Αττικής, υπ’ όψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128).

Δείτε την προκήρυξη εδώ