Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 20 νέες προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

ΑΣΕΠ: 20 νέες προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αχαρνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ,ΥΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν:

  • είτε ηλεκτρονικά
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
  • είτε αυτοπροσώπως μόνο κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο πρωτόκολλου του Δ. Αχαρνών

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη 8-9ΧΠ