Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

ΑΣΕΠ: 16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου.

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 1
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2
∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΟΠΗ ΧΛΟΗΣ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) 2
YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ) 4

ΣΥΝΟΛΟ 16

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)

Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το
άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-189-153-155

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ