Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στον Δήμο Λαυρεωτικής

ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στον Δήμο Λαυρεωτικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων Καθηγητών Μουσικής για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο έως και εννέα (9) µήνες.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23/09/2021 έως και 02/10/2021.