Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Κορυδαλλού

ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Κορυδαλλού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
O Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού ανακοινώνει την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα « Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» κατά την περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 18121 Κορυδαλλός) τηλ. επικοινωνίας 210-4944364 ή 5 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00 από την 15/12/2021 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες έως και 28/12/2021.