Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 115 προσλήψεις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

ΑΣΕΠ: 115 προσλήψεις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Πανεπιστημίου
57, Τ.Κ 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την
αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ1/2021
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3722550-579-580)

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/05/2021 έως και 25/05/2021.