Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 10 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Πατρέων

ΑΣΕΠ: 10 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Πατρέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ εργατών Κοιμητηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Πλ. Γεωργίου Α΄ 15-17 (ισόγειο), Τ.Κ.26221- Ν. Αχαΐας, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. επικοινωνίας: 2613 610291, 235), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την Πέμπτη 7/10/2021 και λήγει την Δευτέρα 18/10/2021.

Προκήρυξη