ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπούσε 201.819 δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ενέκρινε τη μεταφορά ποσού ύψους 93.964.872 ευρώ, από τις πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού έτους 2020, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωσης ειδικού σκοπού για διακόσιους έναν χιλιάδες οκτακοσίους δεκαεννέα (201.819) δικαιούχους στους λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα με τα αντίστοιχα ποσά.

Αναλυτικά οι αποζημιώσεις αφορούν:

α) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Οκτώβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (59.797.566,00€) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακοσίους είκοσι εννέα(134.829).
β) β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων και είκοσι τεσσάρων ευρώ (25.596.024,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους πενήντα χιλιάδες επτακοσίους ογδόντα πέντε (50.785).
γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (8.571.282,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους δέκα έξι χιλιάδες διακοσίους πέντε (16.205).

Η κατάσταση πληρωμών ανά τράπεζα

011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 86.999 41.169.042,00
014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 32.367 15.477.258,00
016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 440 202.110,00
017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 49.645 22.464.534,00
026 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK Α.Ε. 30.085 13.555.320,00
034 ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. 21 9.690,00
056 AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε. 1 288,00
057 PRAXIA BANK Α.Τ.Ε. 1 54,00
069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 264 134.982,00
071 HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 21 11.214,00
072 UNICREDIT BANK A.G. 1 534,00
075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 180 72.546,00
084 CITIBANK EUROPE PLC (CEP) 2 1.068,00
087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 1.055 515.166,00
088 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (Πρώην ΕΒΡΟΥ) 5 2.670,00
089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 141 68.226,00
091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 86 37.380,00
094 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην Πιερίας) 14 6.948,00
095 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 3 1.572,00
099 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 95 37.230,00
199 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 110 53.604,00
701 Viva Payment Services S.A. 281 142.452,00
702 TORA WALLET 2 984,00
ΣΥΝΟΛΟ 201.819 93.964.872,00