Αρχική Συμβασιούχοι Απόφαση για 2.679 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης -Οι υπερωρίες (ΦΕΚ)

  Απόφαση για 2.679 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης -Οι υπερωρίες (ΦΕΚ)

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, συνολικού αριθμού 2.679 ατόμων, υποχρεούνται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, να απασχολούνται υπερωριακά, να εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το πρώτο εξάμηνο του 2020, ήτοι έως και την 30η Ιουνίου 2020, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ απόφαση για την

  -καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των 2.679 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για το πρώτο εξάμηνο του 2020, ήτοι έως και 30/06/2020, ως ακολούθως: Μέχρι τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (384) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. (384 ώρες x 1 εξάμηνο σύνολο 1.028.736 ώρες για 2.679 άτομα).

  -Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, των 2.679 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για το πρώτο εξάμηνο του 2020, ήτοι έως και 30/06/2020, ως ακολούθως: Μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. (192 ώρες x 1 εξάμηνο σύνολο 514.368 ώρες για 2.679 άτομα).

  -Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, των 2.679 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για το πρώτο εξάμηνο του 2020, ήτοι έως και 30/06/2020,ως ακολούθως: α1. Μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για απογευματινή εργασία. α2. Μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για νυχτερινή εργασία, α.3 Μέχρι πενήντα (50) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για απογευματινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. α.

  -Μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. (240 ώρες x 1 εξάμηνο σύνολο 642.960 ώρες για 2.679 άτομα.