Αρχική Ασφάλιση Από 1η Φεβρουαρίου η ασφάλιση για τους αμειβόμενους με τίτλους κτήσης

Από 1η Φεβρουαρίου η ασφάλιση για τους αμειβόμενους με τίτλους κτήσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψε
εγκύκλιο η οποία προβλέπει ότι οι ρυθμίσεις για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων
υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), θα έχουν
εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται από την 1/2/2019.

Η νέα ημερομηνία εφαρμογής των ρυθμίσεων ορίστηκε για λόγους ασφάλειας
δικαίου, με δεδομένη την αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 ευρώ από την
1/2/2019, καθώς και το γεγονός ότι η υπουργική απόφαση σχετικά με τη
διαδικασία απόδοσης των εισφορών, το χρόνο και τον τρόπο δήλωσης των
στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ,
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6182/31-12-2018, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του
μηνός Ιανουαρίου 2019.

Με βάση την εγκύκλιο:
– Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/01/2019,
ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή
μετά την 1/2/2019, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.
– Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ ασφαλισμένου και
αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και αν αυτή έχει γίνει πριν από την 31/1/2019
ή δεν υπάρχει σύμβαση, οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για παραστατικά
που εκδίδονται μετά την 1/2/2019.
– Για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές
που έχουν καταλογισθεί για τίτλους κτήσης οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά το
παρελθόν.