Αρχική ΑΣΕΠ Αντίστροφη μέτρηση για 664 θέσεις σε ΔΕΔΔΗΕ – Θέσεις, δικαιολογητικά και αιτήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για 664 θέσεις σε ΔΕΔΔΗΕ – Θέσεις, δικαιολογητικά και αιτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντίστροφη μέτρηση για εκατοντάδες θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα, ο οργανισμός θα προχωρήσει σε προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων.

Να σημειωθεί, ότι οι θέσεις εργασίας είναι 664 συνολικά, με όσους κάνουν αιτήσεις, να διεκδικούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας, σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 245 θέσεις, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 105 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 314.

Οι αιτήσεις θα είναι ηλεκτρονικές και θα υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.deddie.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και λήγει την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

«Στόχος της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι να ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της Εταιρίας και η ψηφιακή του μετάβαση, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ αποκλειστικά μέσω
του διαδικτυακού του τόπου (www.deddie.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ της παρούσας.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στην «Κατάλογο Αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
2. Τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι µε την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄, Ε’, ΣΤ’) υποβάλλονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και μέχρι του συνολικού αριθμού των θέσεων, μίας μόνο ειδικότητας απασχόλησης και μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης
Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Στην αίτησή του ο υποψήφιος υποβάλει με σειρά προτίμησης τις θέσεις για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί.

H υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών Κατηγοριών Εκπαίδευσης προσωπικού ή ειδικοτήτων απασχόλησης, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Για τις θέσεις της παρούσας Προκήρυξης, οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πρέπει να συµπληρώσουν – υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής και δικαιολογητικά, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr).

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2/2021, είναι η Εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ που αφορά στις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Για την εγγραφή οι υποψήφιοι μέσω της κεντρικής
ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ επιλέγουν τη διαδρομή «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου
Χρόνου»  Προκήρυξη 2/2021  «Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης»  «Εγγραφή μέσω
ΓΓΠΣ» και εγγράφονται µέσω ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με τους
κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι επιλέγουν «Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ» ώστε να εισέλθουν
στην εφαρμογή.

Ο υποψήφιος μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο «Ο Λογαριασμός μου», προκειμένου να συμπληρώσει, ελέγξει, επιβεβαιώσει και αποθηκεύσει τα προσωπικά του στοιχεία.

Ακολούθως επιστρέφει στην αρχική οθόνη και επιλέγει το εικονίδιο «Αιτήσεις» και εισέρχεται στον «Κατάλογο Αιτήσεων». Δημιουργεί ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση» και επιλέγει
την Κατηγορία Εκπαίδευσης που τον ενδιαφέρει.

Στην κορυφή της «Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης»
εμφανίζονται οι επιλογές «Αποθήκευση», «Έλεγχος», «Οριστικοποίηση» και «Επιστροφή».

Επισήμανση: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να τροποποιήσει κάποιο από τα πεδία που εμφανίζονται στα «Προσωπικά Στοιχεία», τότε πρέπει να επιστρέψει στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου» προκειμένου να πραγματοποιήσει τις σχετικές αλλαγές.

Ενότητες ηλεκτρονικής «Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης»
 «Τίτλοι σπουδών». Ο υποψήφιος επιλέγει τον κωδικό που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών του και
καταχωρεί τον βαθμό του και το έτος κτήσης του τίτλου.

 «Επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών».

Ο υποψήφιος επιλέγει το επίπεδο της ξένης γλώσσας που
κατέχει. Πρόσθετα πρέπει να δηλωθεί ο αντίστοιχος κωδικός του τίτλου που κατέχει στην ενότητα
«Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα».

«Πρόσθετα Προσόντα». Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει επακριβώς όλους τους κωδικούς από τη
στήλη «Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα» που απαιτούνται για τη διεκδίκηση των θέσεων που
επιλέγει.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει από το πεδίο «Επιθυμητά Πρόσθετα Προσόντα (εμπειρία)», το είδος της επιθυμητής για την επιδιωκόμενη θέση, εμπειρίας.
«Επιδιωκόμενες θέσεις με σειρά προτίμησης». Ο υποψήφιος αναγράφει στην ηλεκτρονική αίτηση,
κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί, εφόσον
κατέχει τα προσόντα πρόσληψης.
«Λοιπά Απαιτούμενα Δικαιολογητικά-Πιστοποιητικά». Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και να
επισυνάψει από τη λίστα, εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τον αφορούν.

Υποβολή Δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους θα μπορούν να υποβάλουν, επισυνάπτουν τα αρχεία των δικαιολογητικών τους στο σημείο της αίτησης που προβλέπεται η
συγκεκριμένη λειτουργικότητα.

Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε µορφή pdf, jpg ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ.

Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση».

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβλήθηκε» εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην Προκήρυξη, τότε πρέπει:
 Να επιλέξουν από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων «Ακύρωση» της συγκεκριμένης
αίτησης.
 Να επιλέξουν «Νέα Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να
επεξεργαστούν (να διορθώσουν/συμπληρώσουν).
 Να επιλέξουν εκ νέου «Οριστικοποίηση».

Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Προκήρυξη την ηλεκτρονική του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε».

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη