Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Ανοίγει το Ταμείο για 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις – Οροι και προϋποθέσεις

Το 1 δισ. ευρώ αναμένεται να προσεγγίσουν τα δάνεια που θα χορηγηθούν, μέσα από δύο εγγυοδοτικά Ταμεία, σε επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες προσπαθούν να… συνέλθουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Κατ’ αρχάς, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανοίξει για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους.

Όπως αναφέρει η έντυπη έκδοση του “Ελεύθερου Τύπου”, μέσω του συγκεκριμένου «εργαλείου», μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας μπορούν να λάβουν νέα, εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια, καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Αυτά θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Οσον αφορά στα διαδικαστικά, τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr απ’ όπου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες -με το Ταμείο- τράπεζες, δηλαδή στις: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank, ProCredit Bank.

Επί της ουσίας, με την εγγύηση του Ταμείου, οι παραπάνω τράπεζες θα παρέχουν στις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη. Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του και υπολογίζεται από την τράπεζα κατά τη στιγμή χορήγησης του δανείου.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, με τη συμμετοχή των πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπολογίζεται πως θα χορηγηθούν περίπου 500 εκατ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού. Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

– Στις συνεργαζόμενες τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank, ProCredit Bank.

– Στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: http://www.antagonistikotita.gr.

– Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο 801 11 36300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από 9:00 έως 16:30 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σημειώνεται πως το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει αναθέσει τη διαχείριση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Το δρόμο της ενεργοποίησης αναμένεται να πάρει, εντός των επόμενων ημερών, και ο τρίτος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Στο πλαίσιο αυτού, υπολογίζεται πως 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας θα ενισχυθούν με χαμηλότοκα δάνεια 460 εκατ. ευρώ.

Οροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
– συγκαταλέγονται στις πολύ μικρές
– κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής τής αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
– κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 651/2014). Οταν πρόκειται για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης
– κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
– είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή μικρότερη των 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης
– δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17)
– δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ
– δεν έχουν ενταχθεί στον α’ και β’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας κ.λπ.

Ποσά χρηματοδότησης

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση, μέσω του προγράμματος, παρέχεται εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης, που θα λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):
Ι) 50.000 ευρώ ή
ΙΙ) το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
ΙΙΙ) το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από το δικαιούχο.

Υπογραμμίζεται πως τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων θα υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις θα καταθέτουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες και θα τα αξιολογούν.

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Κόκκινα δάνεια: 70 δισ. έχουν περάσει σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αυξήθηκε ο όγκος των κόκκινων δανείων που έχουν περάσει σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς...

Πρόστιμα και λουκέτα σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις

Λουκέτα από 2 μέχρι και 10 ημέρες και έως και 2 χρόνια για αυτούς που έχουν πειραγμένες ταμειακές μηχανές, είναι η...

Αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος για οικονομία και βελτίωση

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει την αλλαγή των χρεώσεων για τις ζώνες χαμηλής χρέωσης από τις βραδινές στις μεσημβρινές, με στόχο τη μέγιστη...

Ισχυρά κέρδη και αύξηση στον τζίρο της Coca-Cola 3E για το 2023

Η Coca-Cola 3E παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους 43,9 εκατ. ευρώ το 2023, σε σύγκριση με 26,6 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ ο όγκος των...