ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει πως, επειδή το έτος 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικητικών εκλογών, και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργή η πρόβλεψη του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι κάθε είδους προπαρασκευαστικές ενέργειες για αυτές στους δήμους και τις περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

Με δεδομένο δηλαδή ότι ο πρώτος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών θα γίνει στις 26 Μαΐου 2019 και οι εγκατάσταση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα γίνει – ειδικά για φέτος- την 1η Σεπτεμβρίου, η αναστολή των προσλήψεων ισχύει από τις 26 Απριλίου μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου που εγκαθίστανται οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές.

Το  υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλουν έγκαιρα και ορθά τα αιτήματά τους για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Τα αιτήματα προσλήψεων αφορούν στις εξής κατηγορίες εργαζομένων:

 • Αιτήματα εκτάκτου προσωπικού από δήμους και περιφέρειες
 • Αιτήματα εκτάκτου προσωπικού από ΝΠΙΔ των δήμων και των περιφερειών
 • Αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα
 • Αιτήματα υπό  τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών

Από τον προγραμματισμό προσλήψεων εξαιρούνται:

 • Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
 • Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
 • Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών
 • Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας
 • Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»
 • Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α.
 • Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου
 • Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
 • Σχολικές καθαρίστριες