Αρχική Μόνιμοι Αναπληρωτές: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών

Αναπληρωτές: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Aν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 για το σχολικό έτος 2020-21δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων.

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις”.

Δίδεται η δυνατότητα να προσλαμβάνονται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον Αξιολογικό Πίνακα Α του ΑΣΕΠ του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής.

Αυτό θα γίνεται στην περίπτωση που οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων.

Αναλυτικά η Διάταξη

Αρθρο 2

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21 αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, μπορούν να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον Αξιολογικό Πίνακα Α του ΑΣΕΠ του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου 4547/2018 (Α 102).

Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι προσλήψεις του κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ87.02 δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν α) Πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25 β) Σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος γ) Ταυτότητα  μέλους του οικείου Συλλόγου.