Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων
-για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Νηπιακών & Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Δήμου
-για την  υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης χρονικής περιόδου 2023 – 2024»

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 6595/04.04.2024 (ΣΟΧ 5/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης )
Ανακοινώνουμε

την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Νηπιακών & Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Δήμου και ειδικότερα:
– 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ οδηγών με δίπλωμα  τρίτης κατηγορίας
– 1 άτομο ειδικότητας ΥΕ τραπεζοκόμων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (15 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Παρασκευή  26 Απριλίου 2024 και λήγει την Παρασκευή  10 Μαίου 2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας 2132023671 -673-674-669).

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:
–    Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΞΤΩ62-Θ0Ε)
–    Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ)
–    Παράρτημα ΙΙ με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις