Αρχική Οικονομία Αμφίβολης εισπραξιμότητας τα φορολογικά πρόστιμα 32,4 δισ. ευρώ

Αμφίβολης εισπραξιμότητας τα φορολογικά πρόστιμα 32,4 δισ. ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του επί του απολογισμού, του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους για το οικονομικό έτος 2018 που παρουσιάσθηκε χθες στη Βουλή, καταγράφει αμφίβολης εισπραξιμότητας πρόστιμα ύψους άνω των 32,4 δισ. ευρώ, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είχαν απομειωθεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ύψος των βεβαιωθέντων προστίμων, που αφορούν σε παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ανήλθε στο ποσό των 32,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων διεγράφησαν 105 εκατ. ευρώ, επεστράφησαν 14 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν μόνο 19 εκατ. ευρώ.

Ως προς την ανάλυση, κατά παλαιότητα και ανά κατηγορία οφειλέτη, του εισπρακτέου υπολοίπου των απαιτήσεων από πρόστιμα για παραβάσεις του του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει πως:

  • Ποσό 3,956 δισ. ευρώ ή ποσοστό 12,25% των απαιτήσεων από βεβαιωμένα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αφορά στην περίοδο 1976-2005, ενώ το υπόλοιπο ποσό 28,3 δισ. ευρώ ή ποσοστό 87,75% κατανέμεται στις χρήσεις 2006-2018.
  • Έναντι των απαιτήσεων από βεβαιωμένα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 παρατηρήθηκε μείωση (διαγραφές, επιστροφές ή εισπράξεις) ποσού 126 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, μόνον 2 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 1,68%, αφορά σε πρόστιμα βεβαιωθέντα κατά την περίοδο 1976-2005, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 124 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 98,32% κατανέμεται στις χρήσεις 2006-2017.

Ποσοστό 37,10% των απαιτήσεων από βεβαιωθέντα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αφορά σε φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες και μη) και ποσοστό 53,40% σε εταιρείες υπό τη νομική μορφή ΑΕ και ΕΠΕ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει πως μεγάλο μέρος των ανωτέρω απαιτήσεων είναι «αμφιβόλου εισπραξιμότητας» και πως δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κατά πάγια τακτική, σχετική πρόβλεψη απομείωσής τους, καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

«Παρατηρείται αναποτελεσματικότητα στην είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων, που καταδεικνύει την αδυναμία διασύνδεσης ποινής και φορολογικής συμμόρφωσης», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Τέλος, στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σημειώνεται πως η εκτίμηση της εισπραξιμότητας των βεβαιωθέντων πέραν της δεκαετίας εσόδων και η συνακόλουθη διαγραφή των ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων αποτελούν «αναγκαίες ενέργειες», ώστε ο Προϋπολογισμός να παρουσιάζει την πραγματική εικόνα του εισπρακτέου υπολοίπου.