Αρχική Δήμοι Αλλαγές με νέα ΚΥΑ για παραχώρηση παραλιών στους δήμους

Αλλαγές με νέα ΚΥΑ για παραχώρηση παραλιών στους δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τροποποιήθηκε  η ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους, προϋποθέσεις και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020).

Συγκεκριμένα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιήθηκε η ισχύουσα στα εξής σημεία:

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. δ του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής: «Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σε κάθε περίπτωση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και τον οικείο Δήμο, στην περίπτωση που η σύμβαση έχει συνταχθεί από αυτόν.

Η μη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εντός της άνω προθεσμίας επιφέρει τις κυρώσεις της παρ. β του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης».

2. Μετά την παρ. ζ του άρθρου 17, όπως αυτή προστέθηκε με την υπ΄ αρ. 56468ΕΞ 2020/05-06-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2198), προστίθεται παρ. η, ως εξής:

«η) Ειδικά για το έτος 2020, στην περίπτωση κατά την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρείες τους, του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α΄ 11), στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τους Δήμους».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στις υπ΄ αρ.ν 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) και 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) κοινές υπουργικές αποφάσεις.