Πέμπτη, Δεκέμβριος 2, 2021
Αρχική Εργασιακά Άδεια ειδικού σκοπού: Αυτές είναι οι ημερομηνίες υποβολής για το έντυπο...

Άδεια ειδικού σκοπού: Αυτές είναι οι ημερομηνίες υποβολής για το έντυπο Ε11

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες υποβολής του εντύπου Ε11 που αφορά την άδεια ειδικού σκοπού.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε11.1 για τις άδειες ειδικού σκοπού, έως τις 15/3/2021 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας από 1/2/2021 έως και 28/2/2021.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε11.1 για τις άδειες ειδικού σκοπού, έως τις 15/3/2021 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας από 1/6/2020 έως και 28/2/2021 εφόσον δεν έχουν ήδη δηλωθεί.

Ακολούθως, μέχρι την ίδια ημερομηνία, είναι δυνατή και η επανυποβολή του εν λόγω εντύπου ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά την αρχική δήλωση , για άδειες ειδικού σκοπού που έχουν υποβληθεί από 1/6 έως και 31/1/2021.

SVDC

Επισημαίνονται τα εξής:

α. Στο έντυπο Ε11.1 καταχωρίζεται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημερομηνία. Συνεπώς η ανωτέρω καρτέλα θα συμπληρώνεται τόσες φορές για κάθε εργαζόμενο, όσες ημέρες αδείας (ειδικού σκοπού και κανονική άδεια ή/και άλλη άδεια) έχει πάρει για το διάστημα, όπου σε κάθε εγγραφή καταχωρίζεται η ημερομηνία και το είδος της άδειας.

– Κατά την υποβολή ελέγχεται η αντιστοίχιση 3+1, δηλαδή 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού στις οποίες αντιστοιχεί μια ημέρα κανονικής άδειας ή άλλη άδεια.

β. Στο πεδίο κανονική άδεια εμφανίζεται η επιλογή κανονική ή άλλη άδεια, σύμφωνα με τις εκδοθείσες για το θέμα εγκυκλίους [ΑΔΑ: 6ΣΞΡ46ΜΤΛΚ-ΔΩ0 (26696/791/1.7.2020) και ΨΗΧΘ46ΜΤΛΚ-ΥΥ4 (39683/1259/1.10.2020)].

γ. Αν κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα Φεβρουαρίου υποβάλλονται ημέρες αδείας, οι οποίες δεν συμπληρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για τον μήνα Μάρτιο η οποία θα υποβληθεί κατά το διάστημα από 1.4.2021 έως 15.4.2021.