Αρχική Υπουργεία Αχτσιόγλου: Μέτρα στήριξης στους πληγέντες πέραν των όσων προβλέπονται

Αχτσιόγλου: Μέτρα στήριξης στους πληγέντες πέραν των όσων προβλέπονται

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ÓõæÞôçóç ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò "ÁóöáëéóôéêÝò êáé óõíôáîéïäïôéêÝò ñõèìßóåéò - Áíôéìåôþðéóç ôçò áäÞëùôçò åñãáóßáò - Åíßó÷õóç ôçò ðñïóôáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí - Åðéôñïðåßá áóõíüäåõôùí áíçëßêùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ôçí Ôñßôç 10 Éïõëßïõ 2018, óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Για τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων στις πυρόπληκτες περιοχές μίλησε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» 105,5, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα ήδη υλοποιούνται και δεν είναι εξαγγελίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, έχουν ήδη υπογραφεί έξι υπουργικές αποφάσεις. «Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δέχονται τις αιτήσεις, όπου χρειάζονται» ανέφερε η υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, η κ. Αχτσιόγλου εξήγησε τους τρεις άξονες του τι σημαίνει «πολιτική ευθύνη»: «Πρώτον, υλοποιούμε μέτρα στήριξης–ανακούφισης των πληγέντων, πέραν των όσων προβλέπονται παγίως. Δεύτερον, αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε πράξεις, για να μην επαναληφθεί κατά το δυνατόν μία παρόμοια τραγωδία στο μέλλον, χωρίς να λογαριάσουμε τη σύγκρουση με συμφέροντα. Τρίτον, προχωράμε στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ερευνώνται πράξεις και παραλείψεις που εμφιλοχώρησαν, για να διερευνηθεί απολύτως τι συνέβη, να αποδοθούν ευθύνες με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, διοικητικές και δικαστικές, και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία».

Η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και σε αυτά θα προστεθούν όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενώ αποσαφήνισε ότι με την οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αποκατασταθούν περαιτέρω οι ζημιές και θα μπορέσει να ενισχυθεί η πολιτική προστασία.