Αρχική Οικονομία ΑΑΔΕ: Οι αλλαγές που δρομολογούνται για φορολογία – φορολογικούς ελέγχους

ΑΑΔΕ: Οι αλλαγές που δρομολογούνται για φορολογία – φορολογικούς ελέγχους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές στη φορολογία, στο σύνολο 33, αλλά και στον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων κατά την περίοδο 2021 -2024, προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Το 2021

-Υλοποίηση πλήρους e – Περιουσιολογίου (2021)

-Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου (2021)

-Εκσυγχρονισμός Φορολογικών Υπηρεσιών Ομάδα Έργου (2021)

-Ανάπτυξη Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (2021)

-Ανάπτυξη Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (2021)

-Υλοποίηση Σχεδίου Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (2021)

-Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της ΑΑΔΕ (2021)

-Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα (2021)

-Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των Υδάτων της Χώρας (2021)

-Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων Αποστολής (2021)

-Υλοποίηση νέων εφαρμογών ή βελτίωση υπαρχόντων για την υποδοχή στοιχείων τρίτων φορέων σε σχέση με την επέκταση της ΠΟΛ. 1033, μέχρι 31/12/2019 (2021)

-Ανάπτυξη Εφαρμογής Προληπτικών Ελέγχων για ΥΕΔΔΕ ΔΑΤΕ (2021)

-Υποβολή Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) 2021

-Η υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας να οδηγεί στην προσυμπλήρωση των στοιχείων της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας του Ε2 (2021)

-Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο (2021)

-Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων ΔΕΦΚ & ΦΠΑ (2021)

-Ηλεκτρονική Υποβολή εργολαβικών συμβάσεων (αρ.19 ν.820/1978, ΠΟΛ.1165/1990) (2021)

-Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης μεταβολών ακινήτων (Ε9) από τους συμβολαιογράφους (2021)

-Αναβάθμιση της εφαρμογής Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (2021)

-Υλοποίηση στο υποσύστημα ICISnet των αδειών του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 (καφές – ηλεκτρονικό τσιγάρο) (2021)

-Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Ρευστών Διαθεσίμων και εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων (2021)

-Έλεγχος αυθεντικότητας προϊόντων λικέρ μαστίχας, λικέρ μαστίχα spirit, λικέρ μαστίχα Χίου (2021)

-Διερευνητικός έλεγχος ακρυλαμιδίου σε δείγματα συσκευασμένων ελαιών, με σκοπό τον έλεγχο της έκθεσης των καταναλωτών σε τοξικούς και καρκινογόνους παράγοντες και την προστασία του εθνικού προϊόντος (2021)

-Ένταξη των δικαστικών προσφυγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της λειτουργίας της ΔΕΔ. Επέκταση της χρήσης του σε όλες τις ΔΟΥ (2021)

-Ένταξη των δικαστικών προσφυγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της λειτουργίας της ΔΕΔ. Επέκταση της χρήσης του σε όλες τις ΔΟΥ (2021)

-Διασύνδεση Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων με το ICISnet (2021)

-Ενημέρωση της Αποθήκης Δεδομένων των Υποσυστημάτων Διαχείρισης και Διενέργειας του ΟΠΣ ELENXIS με τα παραστατικά των συστημάτων Εισαγωγών – Εξαγωγών, Διαμετακόμισης, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Ανάλυσης Κινδύνου και Τελωνειακού & Ελεγκτικού Προφίλ του ΟΠΣ ICISnet (2021).

Β. Το 2022

-Εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (2022)

-Υλοποίηση συστήματος Single Window (2022)

-Έλεγχος συμμόρφωσης διατροφικής δήλωσης τροφίμων, με σκοπό τη σωστή ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών (2022)

-Ανάπτυξη Συστήματος αυτόματων συμψηφισμών αμοιβαίων ανταπαιτήσεων με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με υλοποίηση της α’ φάσης μέχρι 31-12-2020 και ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης εντός 3 ετών (2022).

Γ. Το 2023

-Υλοποίηση Πλαισίου MASP στις τελωνειακές διαδικασίες (2023)

-Δημιουργία Περιβάλλοντος Ανάλυσης και Εξόρυξης Δεδομένων της ΑΑΔΕ (Data Analytics – Data Mining) (2023)

Δ. Το 2024

-Υλοποίηση Στρατηγικής Πληροφορικής Ομάδα Έργου (2024)