Αρχική Μόνιμοι 95 Γλωσσικοί Επιμελητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

95 Γλωσσικοί Επιμελητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο θα μπορούν να προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικούς επιμελητές » (ομάδα καθηκόντων AST) στις γλωσσικές τους υπηρεσίες για θέσεις εργασίας μόνο στο Λουξεμβούργο.

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.

Αριθμός επιτυχόντων:

EL — 17

ES — 18

ET — 11

GA — 18

IT — 14

PT — 17

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά 6 γλώσσες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μία γλώσσα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η EPSO θα διασφαλίσει ότι οι όροι υπό τους οποίους συμμετέχετε σε αυτές τις δοκιμασίες συνάδουν με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλες διεθνείς/ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές).

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Βοηθοί (ομάδα καθηκόντων AST) για την εκτέλεση διοικητικών, τεχνικών ή επιμορφωτικών εργασιών που απαιτούν ορισμένο βαθμό αυτονομίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών ή γενικών οδηγιών.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1)    Γενικοί όροι

Να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ

Να έχουν τακτοποιήσει τις τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2)    Ειδικοί όροι — γλώσσες

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ , τη μία σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Ο παρών διαγωνισμός προορίζεται για υποψηφίους με άριστη γνώση, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, της επιλεγείσας γλώσσας του διαγωνισμού (επίπεδο μητρικής γλώσσας ή ισοδύναμο επίπεδο).

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσεςhttps://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5a

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

Γλώσσα 1: μία από τις γλώσσες του διαγωνισμού. Γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και για τη δοκιμασία ειδικών ικανοτήτων στον τομέα στο κέντρο αξιολόγησης. Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: C2.

Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου) και για τις δοκιμασίες γενικών και ειδικών ικανοτήτων στο κέντρο αξιολόγησης. Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: B2. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Η επικοινωνία, μέσω της ατομικής μερίδας EPSO, μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται σε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους σε επίπεδο B2 ή υψηλότερο.

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική.

Οι γλωσσικές απαιτήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των καθηκόντων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου. Πράγματι, τα πρωτότυπα των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες συντάσσονται σχεδόν εξολοκλήρου στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα. Επιπλέον, οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα προσληφθούν από τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να ανατρέχουν στα εν λόγω έγγραφα κατά τη διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων/την επιμέλεια εγγράφων στη γλώσσα 1. Για τον λόγο αυτό, η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου) και για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης είναι η αγγλική ή η γαλλική. Άλλωστε, η ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) υποβάλλεται σε συγκριτική αξιολόγηση από την εξεταστική επιτροπή και χρησιμοποιείται για την πρόσληψη εάν ο υποψήφιος επιτύχει: είναι, επομένως, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και των ίδιων των υποψηφίων να συμπληρώσουν την ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) στη γλώσσα 2.

Οι επιλογές γλώσσας που είναι διαθέσιμες στους υποψήφιους για τη γλώσσα 1 αντιστοιχούν στη γλώσσα-στόχο της μονάδας μεταφράσεων της οποίας τα κείμενα θα κληθούν να διορθώσουν/επιμεληθούν καθώς και στη γλώσσα επικοινωνίας εντός της μονάδας. Ως εκ τούτου, οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές απαιτείται να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας 1 ώστε να είναι σε θέση να διορθώνουν/επιμελούνται σύνθετα κείμενα (ορισμένα από τα οποία είναι νομικά), τα οποία έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στη συγκεκριμένη γλώσσα.

Για επιχειρησιακούς λόγους, οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές πρέπει να γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 προκειμένου να προσληφθούν στο Δικαστήριο. Η γνώση αυτή θα επιβεβαιωθεί κατά την πρόσληψη.

Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα αυτού του διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση από τα σημεία 4.2.1, 4.2.2 και 4.3.1 των γενικών διατάξεων που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς (στο παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και ενστάσεις στη γλώσσα 1 που έχουν επιλέξει ή στη γλώσσα 2, ενώ η EPSO θα απαντήσει στη γλώσσα 2.

3)    Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα

Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα σε τομέα που να έχει άμεση σχέση με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η επαγγελματική πείρα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό. Εάν το δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποκτήθηκε στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό, ο τίτλος σπουδών που παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχει αποκτηθεί σε αυτήν τη γλώσσα,

ή

Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών , εκ των οποίων τουλάχιστον τρία πρέπει να είναι σε τομέα που να έχει άμεση σχέση με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα και η επαγγελματική πείρα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV για παραδείγματα ελάχιστων τίτλων σπουδών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1)    Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα πρέπει:

να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2

τη γλώσσα 1 από οποιαδήποτε από τις γλώσσες του διαγωνισμού και

τη γλώσσα 2 μεταξύ της αγγλικής ή της γαλλικής

να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον διαγωνισμό

να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό (για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από την ενότητα Talent Screener (Αξιολογητής Ταλέντου) , η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα 2 που επιλέξατε.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα .

2)    Δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Εάν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβεί συγκεκριμένο όριο το οποίο καθορίζεται για κάθε γλώσσα από τη διευθύντρια της EPSO η οποία ενεργεί ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, όλοι οι υποψήφιοι που έχουν επικυρώσει το έντυπο υποψηφιότητάς τους έως τη λήξη της προθεσμίας θα κληθούν να υποβληθούν σε σειρά δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO είτε εξ αποστάσεως.

Εάν δεν έχουν δοθεί αντίθετες οδηγίες, ο υποψήφιος πρέπει να κλείσει ημερομηνία για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε από την EPSO. Κατά κανόνα προτείνονται διάφορες ημερομηνίες για τη συμμετοχή στις δοκιμασίες και διαφορετικοί τόποι. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών.

Αντιθέτως, αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι κάτω από το όριο που έχει καθοριστεί για κάθε γλώσσα, οι εν λόγω δοκιμασίες πραγματοποιούνται στο κέντρο αξιολόγησης (σημείο 5).

Οι δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή διοργανώνονται ως εξής:

Δοκιμασίες

Γλώσσα

Ερωτήσεις

Διάρκεια

Βαθμολόγηση

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

Κατανόηση κειμένου

Γλώσσα 1

20 ερωτήσεις

35 λεπτά

0 έως 20 μονάδες

10/20

Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς

Γλώσσα 1

10 ερωτήσεις

20 λεπτά

0 έως 10 μονάδες

Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς + κατανόηση αφηρημένων εννοιών: 10/20

Κατανόηση αφηρημένων εννοιών

Γλώσσα 1

10 ερωτήσεις

10 λεπτά

0 έως 10 μονάδες

Γλωσσική κατανόηση

Γλώσσα 1

24 ερωτήσεις

(2 σειρές από 12 ερωτήσεις η καθεμία)

60 λεπτά

(2 x 30 λεπτά)

0 έως 48 μονάδες

28/48

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών δεν θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας των δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο πλαίσιο των παρόντων διαγωνισμών· θα πρέπει, ωστόσο, να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε όλες τις δοκιμασίες, προκειμένου οι υποψήφιοι να γίνουν δεκτοί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ