Αρχική ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού από Επιλαχόντες

7Κ/2020: Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού από Επιλαχόντες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2020 (ΦΕΚ 38/2020, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του εν λόγω φορέα.

Το ΑΣΕΠ καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψήφιους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις, με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 24 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων του εν λόγω κλάδου (κωδ.θέσης 501 της 7Κ/2020) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων.

 

 

Συνημμένοι:   

1.  Πίνακας Κατανομής Θέσεων

2. Πίνακας με ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΘΕΣΗ 501)