Αρχική Εποχικοί 78 προσλήψεις σε 18 εφορείες αρχαιοτήτων – Οι ειδικότητες

78 προσλήψεις σε 18 εφορείες αρχαιοτήτων – Οι ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

18 εφορείες αρχαιοτήτων συνολικά θα ενισχυθούν με εποχικό προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις για 78 εποχικούς υπαλλήλους θα γίνονται μέχρι τις 14 Ιανουαρίου.

Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Xώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ (προθεσμία υποβολής της αίτησης)                                                                              Τηλέφωνο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης (έως σήμερα) 2313 310427
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (έως σήμερα) 26240 22529
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 8
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (έως 30/12) 22620 80147
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων
Αρχαιοτήτων 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (έως 30/12) 210 9235105
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας (έως 31/12)  26310 55654
ΠΕ Αρχαιολόγου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (έως 31/12) 27410 32650
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 5
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (έως 4/1) 2103245957
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (έως 4/1) 2251 40135
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Β. Αιγαίου (έως 4/1) 22510 40511
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (έως 4/1) 26650 29177
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας (έως 4/1) 25210 58024
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς (έως 4/1) 2310 413415
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (έως 4/1) 210 9210473
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (έως 4/1) 26610 48120
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 8
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 8/1) 28410 22462
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής (έως 8/1) 2310 285163
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 4
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (έως 13/1) 210 3250148
ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΔΕ Εργατοτεχνίτης 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (έως 14/1) 210 3250148
ΠΕ Αρχαιολόγων 3
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 1
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών 2