Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 73 Προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου

ΑΣΕΠ: 73 Προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Χαλανδρίου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού συνολικά για εβδομήντα τρία ( 73 ) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων εποχικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπογεγραμμένη με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου ,τηλ. 2132023862,865,870).

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ