Αρχική Εποχικοί 62 προσλήψεις στα ΙΕΚ του υπουργείο Τουρισμού

62 προσλήψεις στα ΙΕΚ του υπουργείο Τουρισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 62 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, ως εξής:

ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (εποπτεία)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών (ΠΕ) ή Υγιεινής (ΤΕ)
Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 12 άτομα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Μια (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 3 άτομα

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εποπτεία)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Γαλλικών (ΠΕ)
Έξι (6) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα

ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (εποπτεία)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1 θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 9 άτομα

ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (εποπτεία)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 7 άτομα

ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ (εποπτεία)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Μια (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 3 άτομα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Τρείς (3) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 6 άτομα

ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (εποπτεία)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Μια (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 3 άτομα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Μια (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 3 άτομα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 62 άτομα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.