Αρχική Εποχικοί 61 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

61 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξήντα μία προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα κάνει η Ελληνική Αστυνομία, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα 40 άτομα θα προσληφθούν για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στο Νομό Αχαΐας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, Ερμού 95 Τ.Κ. 26110 ΠΑΤΡΑ, υπ΄ όψιν Αστυνόμου Α΄ Χαράλαμπου ΣΦΕΤΣΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2610695195 – 2610277835).

Επιπλέον 21 άτομα θα απασχοληθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Μακεδονίας για 18 μήνες.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Τ.Κ. 50132 ΚΟΖΑΝΗ, υπ΄ όψιν Αστυνόµου Α΄ ΡΩΜΑ Φωτεινής (τηλ. επικοινωνίας: 2461049889).