Αρχική Εποχικοί 60 θέσεις εργασίας στον δήμο Δίου- Ολύμπου

60 θέσεις εργασίας στον δήμο Δίου- Ολύμπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, και συγκεκριμένα:

10 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB-Φορτωτής)
4 ΥΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Βοηθών Ηλεκτρολόγων)
45 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρων)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 12-06-2018.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350123, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
– Βασικό τίτλο σπουδών
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.
-Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
– Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)