Αρχική Εποχικοί 6 πτυχιούχοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης

6 πτυχιούχοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη συνολικά 6 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τις ανάγκες της κεντρικής του υπηρεσίας.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα αφορούν: 1 ΠΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
1 ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών και 1 ΤΕ Πληροφορικής

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Μπέγκα (τηλ. επικοινωνίας: 213 -1307560).