Αρχική Εποχικοί 52 εποχικές θέσεις στο Δήμο Κηφισιάς

52 εποχικές θέσεις στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 52 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς.

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα αφορά 8 ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων [με άδεια Γ'(Ο) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ], έναν ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων, 2 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, 3 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργου, 2 ΔΕ Χειριστές Σαρώθρων, έναν ΔΕ Επόπτη Καθαριότητας και 35 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3, Τ.Κ 14561, Κηφισιά Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Πομόνη Ιωάννη ή κου Ζούμπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007186, 2132007153, 2132007155 και 2132007188).