ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με διδακτικό προσωπικό θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες διδασκαλίας για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 η Πυροσβεστική Ακαδημία. Σύμφωνα με το Έθνος-Εργασία, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του τακτικούς και αναπληρωματικούς καθηγητές και συγκεκριμένα, 136 τακτικούς και 378 αναπληρωματικούς στη Σχολή Ανθυποπυραγών Κηφισιάς, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Κηφισιάς, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Παράρτημα Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Οι προσληφθέντες, μεταξύ άλλων, θα διδάσκουν την ύλη που καθορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών και θα συνεισφέρουν στην ανασύνταξη του εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τα Υπηρεσιακά όργανα της Ακαδημίας, θα χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχολής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης, υποβάλλοντας έγγραφες εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού και προσφέροντας τη βοήθειά τους στους Διοικητές των Σχολών για την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου της Ακαδημίας. Ακόμη, θα προτείνουν εμπρόθεσμα θέματα πτυχιακών διατριβών και θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία επίβλεψης ή αξιολόγησης αυτής.

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας, έντυπο Δελτίο Προσωπικών Στοιχείων και πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα, με ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία και οτιδήποτε σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,, καθώς επίσης και σε Α.Ε.Ι, Α.Σ.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι. Ακόμη, απαιτείται η υποβολή τίτλων ή τίτλων σπουδών, ενώ όσοι ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σε Σχολές της ΠΥΡ.Α. και μόνο αυτοί μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα δικαιολογητικά της περσινής αίτησης και να υποβάλλουν μόνο όσα αποκτήθηκαν μεταγενέστερα της υποβολής αυτής.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32 , Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά, από Δευτέρα 01 Απριλίου 2019 μέχρι και την Δευτέρα 08 Απριλίου 2019.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Ιστορία και δομή του Π.Σ

1

3

Γυμναστική / Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Βασική Πυροσβεστική
Εκπαίδευση

1

3

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
και Συμπεριφορά στο Π.Σ

1

3

Πυροσβεστική Νομοθεσία Ι

1

3

Κανονισμός Ασκήσεων

1

3

Πυροσβεστική Τέχνη

1

3

Ειδικός Διασωστικός
Εξοπλισμός

1

3

Κανόνες Ασύρματης
Επικοινωνίας

1

3

Διοικητική Διαδικασία στο Π.Σ

1

3

Γυμναστική / Πυροσβεστική
Εξάσκηση – Πρωϊνό Ωράριο

1

3

Γυμναστική / Πυροσβεστική
Εξάσκηση – Απογευματινό
Ωράριο

1

3

Εισαγωγή στο Δίκαιο

1

3

Χημεία

1

3

Πυροσβεστική Νομοθεσία ΙΙ

1

3

Μηχανολογία και Πυροσβεστικά
Οχήματα

1

3

Δομικά Υλικά

1

3

Γεωπληροφορική GIS

1

3

Ξένη Γλώσσα Ι – Αγγλικά

1

3

Σχεδιασμός – Διαχείριση
Κρίσεων

1

3

Γυμναστική / Πυροσβεστική
Εξάσκηση

1

3

Συμπεριφορά & Αντοχή Υλικών
στη φωτιά

1

3

Ποινικό Δίκαιο

1

3

Πολιτική Οικονομία

1

3

Φυσική

1

3

Συνταγματικό Δίκαιο

1

3

Εγκληματολογία

1

3

Υγιεινή Ασφάλεια στις
Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις

1

3

Ξένη Γλώσσα ΙΙ
– Αγγλικά

1

3

Γυμναστική
/ Πυροσβεστική
Εξάσκηση

1

3

Οικοδομική

1

3

Ποινική Δικονομία

1

3

Πληροφορική

1

3

Μετεωρολογία

1

3

Πυροσβεστική Τακτική Ι

1

3

Πυρκαγιές Καυσίμων

1

3

Κοινωνιολογία

1

3

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Νομοθεσία Πυρασφαλείας Ι

1

3

Ο ρόλος της Πολιτικής
Προστασίας και των
Πυροσβεστικών δυνάμεων στις
Διεθνείς Καταστροφές

1

3

Διασώσεις

1

3

Ανακριτική

1

3

Διαχείριση Μαζικών Απωλειών
στο Π.Σ

1

3

Ψυχολογία

1

3

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Αντισεισμική Συμπεριφορά

1

3

Οργάνωση
– Διοίκηση

1

3

Νομοθεσία Πυρασφαλείας ΙΙ

1

3

Εφαρμοσμένη Πυροσβεστική
Ανακριτική

1

3

Χημεία της καύσης Φωτιά σε
κλειστό χώρο

1

3

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Συστήματα Πυροπροστασίας

1

3

Πυροσβεστική Στρατηγική

1

3

Δασικές Πυρκαγιές

1

3

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Πυροσβεστική Τακτική ΙΙ

1

3

Δασική Οικολογία

1

2

Σύνταξη Μελετών –
Εργασιών

1

2

Εκτίμηση Κινδύνου

1

2

Ηλεκτρολογία

1

2

Τεχνικό Σχέδιο

1

2

Νεοελληνική Ιστορία

1

2

Πληροφορική Π.Σ

1

2

Ναυπηγική

1

2

Πετοσφαίριση

1

3

Καλαθοσφαίριση

1

3

Στίβος

4

4

Αντισφαίριση

1

3

Πυροσβεστική Στρατηγική

1

3

Σχεδίαση Αντιμετώπισης
Καταστροφών

1

3

Οργάνωση – Διοίκηση –
Ηγεσία

1

3

Τεχνολογία Καυσίμων και
Λιπαντικών

1

3

Συνθετικές – Εκρηκτικές Ύλες

1

3

Διοικητικό Δίκαιο

1

3

Κοινωνιολογία

1

3

Ψυχολογία

1

3

Πολιτική Οικονομία

1

3

Δημόσιες Σχέσεις

1

3

Στρατηγικός Σχεδιασμός

1

3

Πυροσβεστική Στρατηγική

1

3

Σχεδίαση Αντιμετώπισης
Καταστροφών

1

3

Συνθετικές – Εκρηκτικές Ύλες

1

3

Ιστορία και Δομή του ΠΣ

1

3

Βασική Πυροσβεστική
Εκπαίδευση

1

3

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή

1

3

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή – Πρωινό
Ωράριο

1

3

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή –
Απογευματινό Ωράριο

1

3

Μηχανολογία – Πυροσβεστικά
Οχήματα

1

3

Πυροσβεστική Νομοθεσία Ι

1

3

Χημεία

1

3

Πυροσβεστικά & Διασωστικά
Μέσα Ι

1

3

Κανόνες Εκμετάλλευσης
Επικοινωνιών

1

3

Ιατρικά Θέματα

1

3

Πυροσβεστική Τέχνη Ι

1

3

Κανονισμός Ασκήσεων Ι

1

3

Γεωπληροφορική GIS

1

3

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή – Πρωινό
Ωράριο

1

3

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή –
Απογευματινό Ωράριο

1

3

Πυροσβεστικά & Διασωστικά
Μέσα ΙΙ

1

3

Φυσική

1

3

Ποινική Δικονομία – Ανακριτική

1

3

Εισαγωγή στο Δίκαιο –
Διοικητικό Δίκαιο

1

3

Διασώσεις – Υγεία & Ασφάλεια

1

3

Πυροσβεστική Τέχνη ΙΙ

1

3

Κανονισμός Ασκήσεων ΙΙ

1

3

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

1

3

Εγκαταστάσεις Υγρών &
Αερίων Καυσίμων

1

3

Αγγλικά – Πυροσβεστική
Ορολογία

1

3

Οικοδομική – Αντοχή Υλικών

1

3

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή – Πρωινό Ωράριο

1

3

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή –
Απογευματινό Ωράριο

1

3

Πυροσβεστική Νομοθεσία ΙΙ

1

3

Ψυχολογία – Διαχείριση
TRESS

1

3

Δασική Οικολογία – Δασικές
Πυρκαγιές

1

3

Εκρηκτικές – Συνθετικές Ύλες

1

3

Πολιτική Προστασία – Πολιτική
Αμυνα – ΧΒΡΠ

1

3

Συστήματα Πυροπροστασίας

1

3

Βασικές Αρχές & Διαδικασίες
Διαχείρισης Υλικού &
Χρηματικού στο ΠΣ

1

3

Ποινικό Δίκαιο –
Εγκληματολογία

1

3

Εφαρμοσμένη Ανακριτική στο
ΠΣ

1

3

Δημ/κος Κώδικας / Συμπεριφορά
Δημ.Υπαλλήλου, Κώδ.Δ/κης
Διαδικασίας

1

2

Αντισεισμική Σχεδίαση

1

2

Νεοελληνική Ιστορία Ι

1

2

Ηλεκτρομηχανολογικές
Εγκαταστάσεις

1

2

Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ

1

2

Πληροφορική – ΤΠΕ στο ΠΣ

1

2

Πετοσφαίριση

1

3

Καλαθοσφαίριση

1

3

Στίβος

4

4

Αντισφαίριση

1

3