Αρχική Εποχικοί 51 θέσεις εργασίας στην Εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

51 θέσεις εργασίας στην Εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Εφορεία Καβάλας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών.

Η πρόσληψη αφορά χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του υποέργου.

5 ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία
3 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών αρχαιολογικών ευρημάτων
43 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε ανασκαφικά έργα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν έως 27-6-2018 με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λουκιανού 1, Τ.Κ.: 431 32 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της Εφορείας υπόψιν κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου και κας Ορφανιώτου Νικολέττας (τηλ. επικοινωνίας: 24410 61564).