Αρχική Συμβασιούχοι 50 συμβάσεις μηχανικών και δασολόγων στην ΕΕΤΑΑ

50 συμβάσεις μηχανικών και δασολόγων στην ΕΕΤΑΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ανακοίνωσε 50 νέες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 50 νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων μηχανικών και δασολόγων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών.

Οι ειδικότητες:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:

ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΤΕ Δασολόγων – Δασοπόνων, ΤΕ Δομικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων, ΤΕ Τ οπογράφων / Τοπογράφων Μηχανικών / Γεωπλη ροφορικής.

Έξι (6) άτομα εκ των προσληφθησομένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κομοτηνή.

Από τα άτομα που θα προσληφθούν έως 10% θα είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00. Εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο ή μη υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή αιτήσεις συμμετοχής δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, ενώ το εμπρόθεσμο των αιτήσεων συμμετοχής κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος.

Βαρύνουσας σημασίας για την επιλογή των υποψηφίων θα είναι η συνέντευξη ενώ η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός Πτυχίου 20%
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος 5%
  • ∆ιδακτορικό 5%
  • Εμπειρία 30%
  • Συνέντευξη 40%

Δείτε την προκήρυξη εδώ.