Αρχική ΑΣΕΠ 46 θέσεις μονίμων στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

46 θέσεις μονίμων στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκηρυξη 9Κ/2018 για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Τα προσόντα κατανέμονται σε: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι οκτώ (28) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, ΠΕ Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής). Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκατρείς (13) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πέντε (5) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Υποβολή αίτησης

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Οι αρμοδιότητες
ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός: Η διαχείριση του προσωπικού και τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου, η ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του και η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων. Επίσης, ο σχεδιασμός και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που αφορούν τη νόμιμη είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη πολιτών τρίτων χωρών και το σχεδιασμό, τη διασφάλιση δεδομένων και τη λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, με σκοπό την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια.

ΠΕ Πληροφορικής: O σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, η τεχνική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών του, η υποστήριξη λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου, ο σχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της πύλης αυτής, καθώς και ο σχεδιασμός και η λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και την έκδοση των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών και οι συναφείς με αυτό τεχνικές διαδικασίες. ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών): O σχεδιασμός και η ανάπτυξη έργων του Υπουργείου, η επίβλεψη και εκτέλεση μελετών και έργων στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, η μέριμνα για τον έλεγχο και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών του Υπουργείου. ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ): Μέριμνα για τις υποδομές δικτύων και η υποστήριξη και ο σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Η λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών για τις επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις και εισφορές, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εξόφληση δαπανών και η εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου, η σύνταξη τεχνικών δελτίων του Υπουργείου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διενέργεια διαγωνισμών, οι διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων, η παρακολούθηση εκτέλεσης και η παραλαβή των παραδοτέων, η διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων και η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, στους τομείς δημόσιων πολιτικών του, και μέσω των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς.

ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Η διοικητική και λογιστική υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, με πλήθος αρμοδιοτήτων, τόσο οριζόντιων – διοικητικές/οικονομικές – όσο και πιο εξειδικευμένων, μέσω της καταγραφής και τήρησης στοιχείων – μητρώων, προμηθευτών, ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, ή αιτημάτων που αφορούν τα αιτήματα στέγασης των αιτούντων διεθνή προστασία, αλλά και τις δομές φιλοξενίας, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την έκδοση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και την καταγραφή και παρακολούθηση των δράσεων που υλοποιούνται, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και της Δ/νσης Αιτούντων Προστασίας Άσυλο.