ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

O ΕΟΠΥΥ προσκαλει τους ενδιαφερόμενους Φαρμακοποιούς και Βοηθούς Φαρμακείου σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών των κατωτέρω Διευθύνσεων του Οργανισμού και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (Κεντρική Υπηρεσία Μαρούσι) 5 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕΣ – Ταύρος) 7 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Κεντρική Υπηρεσία (Πεύκη) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Αθήνα) 3 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) 2 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΥΖΗ) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β’ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΝΤΗ) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΥΠΕΔΥΦΚΑ(Θεσσαλονίκη) 2 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΥΟΣΜΟΥ)

1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΥ)

1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΛΕΣΒΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΣΥΡΟΥ)

1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΗΛΕΙΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΥΡΓΟΥ

1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΥΖΗ) 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ) 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΥΟΣΜΟΥ)

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΥ)

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 43

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου.

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.
  2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.
  3. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την περιουσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

Να μην έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί ή στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος για συνεργασία, για την απόδειξη των ανωτέρω θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.

  1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
  2. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στην Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Αποστ. Παύλου 12, Τ.Κ 151 23 Μαρούσι.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και έως τρεις επιλογές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες και ορίζεται από 15/07/2019 έως και 26/07/2019.