Αρχική Εποχικοί 40 προσλήψεις στο Γ.Ν Μυτιλήνης “Βοστάνειο”

40 προσλήψεις στο Γ.Ν Μυτιλήνης “Βοστάνειο”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 40 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του ΚΕΚ και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου που εδρεύουν στη Μυτιλήνη καθώς και του ΚΕΦΙΑΠ που εδρεύει στη Καλλονή, Όλες οι θέσεις θα καλυφθού από προσωπικό καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι μπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Ε. Βοστάνη 48, 81100 Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψιν κας. Γιαννακοπούλου Στέλλας. Πληροφορίες: 22510 – 46272.