Αρχική Μόνιμοι 3Κ/2018: Διορίζονται οι πρώτοι επιτυχόντες στους δήμους

3Κ/2018: Διορίζονται οι πρώτοι επιτυχόντες στους δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινησαν οι πρωτοι διορσμοί επιτυχόντων της 3Κ/2018 αφού σύμφωνα με την εγκυκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της 14ης Ιουνίου 2019, η εν λόγω προκήρυξη ειχε εξαιρεθεί από το προεκλογικό «παγωμα». Τις επόμενες μέρες θα κληθούν οι πρωτοι επιτυχόντες να αναλάβουν καθήκοντα στις νέες τους θέσεις.

Με την απόφαση κατανομής διορίζονται εκατόν τριάντα τριών (133) προσληπτέοι τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων και ογδόντα τεσσάρων (84) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με τον πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1051/Γ΄/10-6-2019 της Προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ.4/τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π./2-2-2018) κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4368/2016.

Η απόφαση έρχεται μετά και την εξαίρεση διορισμού από το προεκλογικό πάγωμα και την έκδοση των οριστικών αποτελέσμάτων του ΑΣΕΠ για την 3Κ/2018 προκήρυξη που αφορούσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής σε ΟΤΑ α΄βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). Η απόφαση διορισμού επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 που προβλέπει την εξαίρεση από το προεκλογικό πάγωμα.