Αρχική Μόνιμοι 39 οργανικές θέσεις προσωπικού στο υπουργείο Εργασίας

39 οργανικές θέσεις προσωπικού στο υπουργείο Εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την προσθήκη 39 οργανικών θέσεων προσωπικού στο υπουργείο Εργασίας, αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του. Από αυτές, οι 34 είναι θέσεις που αφορούν μόνιμο προσωπικό και πέντε είναι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στην σχετική Υπουργική Απόφαση που υπογράφει η υπουργός Εργασίας, κ. Έφη Αχτσιόγλου, επισημαίνεται ότι η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων μπορεί να γίνει:

α) Με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου.

β) Με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

γ) Με μετακίνηση και μετάθεση υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν.

Στην ίδια απόφαση ορίζονται τα προσόντα πλήρωσης θέσεων για όλους τους κλάδους ως εξής:

α) Για τις τρεις θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ως προσόντα ορίζονται πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής Νομικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών.

β) Για τη θέση κατηγορίας ΠΕ θετικών Επιστημών του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ως προσόντα ορίζονται πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

γ) Για τις έξι θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού του Τμήματος Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ως προσόντα ορίζονται πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής Οικονομικών ή Νομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

δ) Για τις τρεις θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ως προσόντα ορίζονται πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών.

ε) Για τις επτά θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού του Τμήματος Σχεδιασμού και θεσμικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας ως προσόντα ορίζονται πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής Νομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας.

στ) Για τις έξι θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας ως προσόντα ορίζονται πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

ζ) Για τις τέσσερις θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Τμήματος Παρακολούθησης και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας ως προσόντα ορίζονται πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας.

η) Για τις λοιπές θέσεις ως προσόντα ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. Επιπλέον, για τις θέσεις κατηγορίας TE Κοινωνικής Εργασίας απαιτείται και άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23/1992 (Α’ 6).

Για την επιλογή του προσωπικού συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία επί των θεματικών αντικειμένων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών, ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου. Σημειώνεται ότι με ξεχωριστή απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο διοίκησης, τοποθετούνται οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, των Προϊσταμένων των Τμημάτων τους και των υπαλλήλων των ανωτέρω.

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων και οι υπάλληλοι επιλέγονται από πενταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας. ε) Τον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.