Αρχική ΑΣΕΠ “Έρχεται” η τρίτη προκήρυξη για 170 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

“Έρχεται” η τρίτη προκήρυξη για 170 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντός του Μαρτίου εκτιμάται η έκδοση από το ΑΣΕΠ της τρίτης προκήρυξης του υπουργείου Δικαιοσύνης για 170 θέσεις τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σε Δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες, με την οποία κλείνει ο “κύκλος” των 709 συνολικά προσλήψεων μονίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dimosio.gr, ο νέος διαγωνισμός βρίσκεται υπό επεξεργασία στα αρμόδια τμήματα της Ανεξάρτητης Αρχής, το οποίο ευθύνεται για την έκδοσή του, την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς και την παραλαβή τυχόν ενστάσεων και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

Τις θέσεις θα καταλάβουν πτυχιούχοι τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν από τις ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων Δικαστηρίων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Πρόκειται για τρεις μόνο από μία πλειάδα ειδικοτήτων που πλαισιώνουν την εύρυθμη λειτουργία του δικαστικού συστήματος.

Η πλήρωση των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τους υπαλλήλους των δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών βάσει του Νόμου 2812/2002.

Ως τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις κατηγορίας ΤΕ ορίζεται το πτυχίο σχολής τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλης αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αντιστοίχως, τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις της κατηγορίας ΔΕ ορίζεται απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμος τίτλος άλλου σχολείου ή τίτλος τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος άλλης σχολής, ενώ για τις θέσεις κατηγορίας ΥΕ αρκεί απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι ακριβείς τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κάθε φορά για κάθε κλάδο και ειδικότητα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι τεχνολογικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν, επίσης, πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και, συγκεκριμένα, της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής,, καθώς και γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων excel σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Με την έκδοση της προκήρυξης, θα εκκινήσει σε πρώτη φάση η ηλεκτρονική διαδικασία αιτήσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, το ΑΣΕΠ καθορίζει περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται η αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η αποστολή γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10, με την ένδειξη του αριθμού της προκήρυξης, όπως θα καθοριστεί από την Αρχή και αναγραφή στο φάκελο την κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) της οποίας θέσεις διεκδικούν οι ενδιαφερόμενοι.

Όπως συνιστά σε κάθε προκήρυξη το ΑΣΕΠ, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Επισημαίνει δε ότι η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.