Αρχική ΑΣΕΠ 34 συμβάσεις 3ετούς διάρκειας στην Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΑΕ

34 συμβάσεις 3ετούς διάρκειας στην Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΑΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 7473 προκήρυξη (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 32/18-8-2020) για την πλήρωση 34 θέσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, που μπορεί να ανανεώνεται μόνο μια φορά, σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Τεύχος Α’ 2014), όπως ισχύει, της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) ΑΕ.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα κύρια προσόντα (υποχρεωτικά), να συμπληρώσουν την ,«Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή στην προκήρυξη για πρόσληψη στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ ΑΕ» και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Χανδρή 3 Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη για πρόσληψη στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΚτΠ Α.Ε. (www.ktpae.gr).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 5 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
Οι θέσεις
Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Έργων
Στέλεχος Τμήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Μηχανικός Υποδομών Πληροφορικής)
Στέλεχος Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης
Στέλεχος Τμήματος Λογιστηρίου
Στέλεχος Τμήματος Συμβάσεων
Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Χρηματορροών
Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας
Στέλεχος Πρωτοκόλλου και Αρχείου
Στέλεχος Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εταιρικής Επικοινωνίας
Στέλεχος Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων