Αρχική Εποχικοί 34 άτομα στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

34 άτομα στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 34 άτομα για 12 μήνες, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ιατρού (Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας)
4 ΠΕ Ψυχολόγων
3 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
8 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2 ΤΕ Νοσηλευτών
1 ΔΕ Βοηθού Φαρμακοποιού
2 ΔΕ Οδηγών
2 ΔΕ Σιτιστών
2 ΔΕ Αποθηκάριων
3 ΥΕ Βοηθών Αποθηκάριων
4 ΥΕ Καθαριστών
2 ΥΕ Βοηθού Σιτιστή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, έως τις 5 Νοεμβρίου, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35, Τ.Κ. 10552, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης, υπόψιν κου Αντώνη-Χρυσοβαλάντη Καράβη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246515).