Αρχική Εποχικοί 33 θέσεων Συμβούλων-Συντονιστών σε Καταστήματα Κράτησης

33 θέσεων Συμβούλων-Συντονιστών σε Καταστήματα Κράτησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας για δημόσιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της με αριθ. Κ1/202098/2018 (Β΄ 5497) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση 33 θέσεων Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης με θητεία τριών (3) σχολικών ετών, σε Καταστήματα Κράτησης, Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων και Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Προϋποθέσεις

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4521/2018 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:

  • δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε μία ή και στις δύο βαθμίδες, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή /και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά,
  • τα τρία (3) τουλάχιστον έτη από τη δεκαετή εκπαιδευτική τους υπηρεσία θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
  • πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης από σήμερα μέχρι την Τρίτη 05-02-2019 στις 3 μ.μ.. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να την εκτυπώσουν έως και την Παρασκευή 08-02-2019 και ώρα 3 μ.μ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποστείλουν εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, δηλαδή από την Παρασκευή 25-01-2019, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr.

Για άλλα θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213-1311635,636,633,619,696,639 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00.