Αρχική Παιδεία 30 υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ

30 υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη  ανακοινώνει τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής- τριάντα (30 ) συνολικά υποτροφιών : α) Είκοσι (20) υποτροφίες για καταγόμενους από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης και β) Δέκα (10) υποτροφίες για καταγόμενους από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Έδεσσας από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου,

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι υποψήφιοι/ιες για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από την καταγωγή (Δημοτική ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή Δημοτική ενότητα του Δήμου Έδεσσας) θα πρέπει να πληρούν και τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών.

2. Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο της Δημοτικής ενότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης οι καταγόμενοι από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή από Λύκειο της Δημοτικής ενότητας του Δήμου Έδεσσας οι καταγόμενοι από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Έδεσσας.

3. Να έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

4. Να προέρχονται από οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€ (άρθρο 112 παρ. 1 του Ν. 4387/2016), όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους.

5. Να έχουν καλές και πατριωτικές αρχές.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:

Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 – 2:30pm

Πληροφορίες- Σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας  Δημ. Τσιακμακοπούλου.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.doc