Αρχική ΑΣΕΠ 30 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Κηφισιάς

30 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων του ∆ήµου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά, Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων

30 ΥΕ καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό ΣΟΧ 2 / 2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected]

Δείτε την προκήρυξη