Αρχική Δήμοι 28 εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

28 εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι οχτώ (28) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για το Πρόγραµµα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών για τις εξής ειδικοτητες:

  • 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
  • 15 ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ 
  • 2 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ειδικότητα ποδόσφαιρο 
  • 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ειδικότητα ΜΛΑ
  • 6 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
  • 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου (∆/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2, 1ο υπόγειο, τηλ: 213 2047360 – 213 2047366) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Σταύρου Ελένη κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:00 έως τις 15:00. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία έντεκα (11) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της.