Αρχική Εποχικοί 27 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Λεβαδέων

27 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Λεβαδέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμωντων παρακάτω ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά για το έτος 2018 ,χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2018 :

 • Eνός(1) Συντονιστή του προγράμματος
 • Ενοs (1) Οικονομικού Διευθυντή
 • Ενός (1) Διευθυντή Προσωπικού/Διοίκησης
 • Ενός (1) Διευθυντή Παροχών και Προμηθειών
 • Ενόs (1) Λογιστή
 • Ενός (1) Βοηθού υπεύθυνου για τα δεδομένα και τη προβολή του προγράμματος
 • Ενός (1) Βοηθού Διοίκησης
 • Ενός (1) Οδηγού
 • Ενός (1) Συντονιστή των Επιστατών και των Κοινωνικών Επιστημόνων
 • Εξι (6) Κοινωνικών Επιστημόνων
 • Πέντε (5) Επιστατών των διαμερισμάτων
 • Τριών (3) Συνοδών
 • Ενός (1) Συντονιστή Διερμηνέων
 • Τριών (3) Διερμηνέων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

3. Φωτοτυπία των τίτλων σπουδών και απόδειξη των απαιτούμενων καθώς και των συνεκτιμώμενων/ επιθυμητών προσόντων της αντίστοιχης θέσης

4. Απόδειξη της εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων

5. Συστατική επιστολή εργοδότη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ 32131 , ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ( ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ )

Πληροφορίες: κ. Αθ. Κοϊτσάνου ( τηλ. 22613 -50832 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής  ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/1/2018 έως και 26/1/2018.