Αρχική Εποχικοί 263 προσλήψεις στη ΔΕΗ – Δείτε τις ειδικότητες

263 προσλήψεις στη ΔΕΗ – Δείτε τις ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε προσλήψεις για εποχικό προσωπικό Δειτε παρακάτων τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη.

ΔΕΗ: 62 προσλήψεις στη Λιγνιτικής Μεγαλόπολης

Η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 4 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
 • 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
 • 26 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων
 • 12 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
 • 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΥ)
 • 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ)
 • 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε., ΔΙΟΙΚΗΣΗ,Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, υπόψη κου Νικολούλια Γεωργίου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 27910 – 22151 εσωτ. 32650).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2019 για τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 03/07/2019 έως και 12/07/2019

79 προσλήψεις διοικητικών στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λιανικών Πωλήσεων (ΔΥΛΠ), τη Διεύθυνση Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ), τη Διεύθυνση Πωλήσεων Αττικής (ΔΠΑ), τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠΟ), τη Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚ-ΥΗΕ), τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΔΑ-ΑΠΕ), τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προώθησης Νέων Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΔΑΠ-ΝΠΥ) και τη Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών Αιολικών και Φωτοβολταïκών Έργων (ΔΜΚ-ΑΦΕ) του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 36 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)
 • 43 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ Διεύθυνση Υποστήριξης Λιανικών Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα απευθύνοντας την στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης, υπόψιν: κου Διγενόπουλου Δημήτριου ή κας Φολτοπούλου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3673423 – 24 – 25). ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για τις Γενικές Διευθύνσεις Εμπορίας, Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης και Ανάπτυξης
Παράρτημα 

Παράρτημα Υ/Η
Αίτηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 04.07.2019 έως και 15.07.2019

122 προσλήψεις στη Λιγνιτικής Μεγαλόπολης

H ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Ορυχείων που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)        1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)                 1
 • ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)         1
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ              4
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)     2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ                  2
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ             5
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ      20
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ                       11
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ              8
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                 8
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)     1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ                 1
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ- ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ       2
 • ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)                 26
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ)      1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ) 1
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ)                            1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ             1
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ       10
 • ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ              1
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                 5
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ     2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ- ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ             3
 • ΔΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΡΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)                  2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 2

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 04/07/2019 έως και 15/07/2019
Πληροφορίες:
  Α. Καλαθά – Π. Ηλιόπουλος,  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27910 25045 εσωτερικό 33020.
Οι δημοσιέυσεις που αφορούν στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. αναρτούνται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ σύντομα θα βρίσκετε σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/