Αρχική Μόνιμοι Αιτήσεις για 72 μόνιμους σε ΤτΕ και Βουλή

Αιτήσεις για 72 μόνιμους σε ΤτΕ και Βουλή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δύο νέες προκηρύξεις για 72 μόνιμες προσλήψεις σε Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και στο ελληνικό Κοινοβούλιο. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μέσω του οποίου η Τράπεζα της Ελλάδας θα προσλάβει 60 μόνιμους ΔΕ Ταμιακού-Λογιστικού. Η προκήρυξη έχει λάβει τον κωδικό 1Γ/2019 και οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθείέως τις 17/4/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να περάσουν από γραπτό διαγωνισμό εφόσον καλυπτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Με δεδομένο ότι όλες οι θέσεις είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα απαιτηθεί οι υποψήφιοι να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως πτυχίο, δίπλωμα, απολυτήριο τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου, Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα περιλαμβάνονται επίσης η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΒΟΥΛΗ 

Από σήμερα και έως τις 23 Απριλίου 2019 θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις 12 μόνιμες θέσεις στη Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ. Η Βουλή θα προσλάβει 2 ΠΕ Οικονομικού, 2 ΠΕ Διεθνών-Δημοσίων Σχέσεων, 2 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, 2 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Οικονομικού, 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και 2 ΤΕ Στενογράφων. Πλήθος τίτλων γίνονται δεκτοί ειδικά για τους κλάδους Διεθνών-Δημοσίων Σχέσεων και Οικονομικού.