Αρχική ΑΣΕΠ 250 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά – Από σήμερα οι αιτήσεις

250 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά – Από σήμερα οι αιτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάδιακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2022 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 08-12-2022 έως και 19-12-2022.

62 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων)
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών)
2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
175 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Πετράτου Αγγελικής (213 2022267).